Åsa-stugan

Socknens fattigstuga från mitten av 1700-talet.

Stugan har bebotts av inhyse- och fattighjon från ca 1750 och fram till början av 1900-talet. Den donerades till hembygdsföreningen 1999 och har flyttats från Skillerås till Mossebo stom.

Nedmontering och flyttning påbörjades våren 2003 och på senhösten samma år var stugans timmerväggar återuppförda, fönstren isatta och utvändiga klädselbräder påsatta.

asastugan
Åsa-stugan på sin ursprungliga plats.

Våren 2004 lades spån på taket, under sommaren murades den stora spisen och till hösten var stugan delvis färdigställd invändigt.
Arbetet fortsatte under 2005 och stugan invigdes den 20:e oktober samma år.

asastugan2

Åsa-stugan på sin nuvarande plats vid Mossebo Stom.